ورود

ایرج محمودی

کارشناس ارشد الکترومکانیک

طراحی تاسیسات مکانیک و برق

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان

نظارت و مدیریت اجرای بخش تاسیسات برق و مکانیک

 

عضو بعدی

مریم اشتری