ورود

کارخانه نیلپر

طراحی و اجرا توسط طرح نگاران برجسته

مساحت زمین 5000 مترمربع

طراحی در سال 1386

اجرا سال 1386-1387

تعداد طبقات 2 طبقه

پروژه بعدی

بنگاه آهن آلات محقق