ورود

پرورشگاه معین زاده

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1394

اجرا سال 1394-1395

تعداد طبقات 1 طبقه

پروژه بعدی

مجتمع مسکونی-تجاری شیرپاستوریزه اهواز