ورود

ویلای فخار

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 3 طبقه

پروژه بعدی

رستوران لیدوما