ورود

ساختمان شیرین

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 800 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

پروژه بعدی

ساختمان دربند