ورود

ساختمان جردن

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 380 مترمربع

طراحی در سال 1393

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 7 طبقه

پروژه بعدی

ساختمان شیرین