ورود

رستوران باغ صفا

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1388

اجرا سال 1388-1389

تعداد طبقات 2 طبقه

پروژه بعدی

رستوران کلوا