ورود

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت
مکان : اختیاریه- بهستان هشتم

موضوع قرارداد : طراحی و اجرا
مکان : اندرزگو – قیطریه

موضوع قرارداد : طراحی و اجرا
مکان : جاجرود – کمرد

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت
مکان : قائم شهر نبش البرز 5

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت

مکان : نیاوران

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت
مکان : شمس آباد خیابان محمدی

موضوع قرارداد : طراحی کلیه بخشها – جواز

مکان : روبروی پارک افتخاریان

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت

مکان : لویزان – شیان

موضوع قرارداد : طراحی نما

مکان : ولنجک

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت

مکان : میدان قدس، تجریش

موضوع قرارداد : طراحی و نظارت

مکان : پاسداران

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 380 مترمربع

طراحی در سال 1393

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 800 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 250 مترمربع

طراحی در سال 1392

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1390

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 14 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 270 مترمربع

طراحی در سال 1385

تعداد طبقات 6 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 450 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1397

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1800 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 1 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 500 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1387

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1388

اجرا سال 1388-1389

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی و اجرا توسط طرح نگاران برجسته

مساحت زمین 5000 مترمربع

طراحی در سال 1386

اجرا سال 1386-1387

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 3000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1394

اجرا سال 1394-1395

تعداد طبقات 1 طبقه