ورود

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1000 مترمربع

طراحی در سال 1394

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 500 مترمربع

طراحی در سال 1389

اجرا سال 1390-1392

تعداد طبقات 11 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1800 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 14 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 750 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1000 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 8 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 350 مترمربع

طراحی در سال 1394

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 380 مترمربع

طراحی در سال 1393

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 800 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 250 مترمربع

طراحی در سال 1392

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1390

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 14 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 270 مترمربع

طراحی در سال 1385

تعداد طبقات 6 طبقه

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 450 مترمربع

طراحی در سال 1389

تعداد طبقات 7 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1800 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 1 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 1000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 500 مترمربع

طراحی در سال 1395

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1387

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1388

اجرا سال 1388-1389

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 3 طبقه

طراحی و اجرا توسط طرح نگاران برجسته

مساحت زمین 5000 مترمربع

طراحی در سال 1386

اجرا سال 1386-1387

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 3000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 2 طبقه

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1394

اجرا سال 1394-1395

تعداد طبقات 1 طبقه